Akole Report

Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
360
20
340
334
6
257
83
PerennialSeasonable
252
82

Gavwise Report

Taluka Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
Kalas BK
4
1
3
3
0
2
1
Ambad
1
0
1
1
0
0
1
Vithe
4
0
4
4
0
3
1
Padalane
5
0
5
5
0
3
2
shelad
3
0
3
1
2
3
0
Paithan
5
0
5
5
0
5
0
Rumbodi
8
0
8
8
0
8
0
Induri
4
1
3
3
0
3
0
Kombhalne
3
0
3
3
0
3
0
Sherankhel
2
0
2
2
0
1
1
Gardani
9
0
9
9
0
8
1
Takli
6
1
5
5
0
4
1
Navalewadi
2
0
2
2
0
2
0
Rajur
6
0
6
5
1
6
0
Manikozar
2
0
2
2
0
2
0
Maveshi
6
0
6
6
0
6
0
Khadki Kh
1
0
1
1
0
1
0
Lavhali Otur
5
0
5
5
0
5
0
Ambhol
4
0
4
4
0
3
1
Gambhirwadi
1
0
1
1
0
0
1
Tale
2
0
2
2
0
2
0
Kohane
2
0
2
2
0
1
1
Rede
3
0
3
3
0
2
1
Sugaon kh
1
0
1
1
0
1
0
Tambhol
3
0
3
3
0
2
1
Devthan
11
0
11
11
0
10
1
Turungan
1
0
1
1
0
1
0
Kartalpur
3
0
3
3
0
3
0
Kotul
19
0
19
19
0
19
0
Bori
7
0
7
7
0
7
0
Dhamangaon Pat
5
0
5
5
0
5
0
Dhamangaon Awari
5
0
5
5
0
4
1
Dhumalwadi
5
0
5
5
0
5
0
Pimpalgaon Khand
6
0
6
6
0
6
0
Pangari
5
0
5
5
0
4
1
Mogras
5
0
5
5
0
5
0
Bramhanwada
21
1
20
20
0
16
4
Chitanyapur
2
0
2
2
0
2
0
Badgi
5
0
5
5
0
4
1
Jambhale
2
0
2
2
0
1
1
Lingdev
1
0
1
1
0
1
0
Pimpaldari
4
0
4
4
0
4
0
Kalamb
2
0
2
2
0
2
0
Khuntewadi
2
0
2
2
0
2
0
Bholewadi
2
0
2
2
0
2
0
Manyale
5
0
5
5
0
2
3
Aurangpur
10
4
6
6
0
2
4
Chinchavane
1
0
1
1
0
1
0
Kauthewadi
7
0
7
7
0
5
2
Kelungan
4
0
4
4
0
3
1
Jamgaon
1
0
1
1
0
1
0
Kumbhefal
6
0
6
5
1
6
0
Akola
15
2
13
13
0
0
13
Jahagirwadi
2
0
2
2
0
1
1
Bari
2
0
2
2
0
2
0
Manhere
3
0
3
3
0
1
2
Khadki BK
1
0
1
1
0
1
0
Shiswad
1
0
1
1
0
1
0
Samsherpur
7
1
6
5
1
4
2
Keli Rumhanwadi
3
1
2
2
0
1
1
Sanghavi
1
0
1
1
0
1
0
Padoshi
2
1
1
1
0
0
1
Pabhulwandi
1
0
1
1
0
1
0
Pimparkane
1
0
1
1
0
1
0
Babhulwandi
1
0
1
1
0
1
0
Khirvire
1
1
0
0
0
0
0
Shilvandi
2
0
2
2
0
1
1
Ghoti
1
0
1
1
0
1
0
Pachnai
3
0
3
3
0
1
2
Wanjulshet
3
0
3
3
0
2
1
Lahit Kh
1
0
1
1
0
1
0
Waghapur
4
1
3
3
0
2
1
Karandi
8
0
8
8
0
6
2
Keli Otur
4
0
4
4
0
1
3
Lahit BK
1
0
1
1
0
1
0
Chas
5
0
5
4
1
3
2
Pendshet
3
0
3
3
0
1
2
Kohondi
1
0
1
1
0
1
0
Unchkadak bk
1
0
1
1
0
1
0
Mhalungi
2
0
2
2
0
2
0
Palsunde
1
0
1
1
0
1
0
Tirdhe
1
0
1
1
0
1
0
Sugaon bk
5
0
5
5
0
3
2
Virgaon
1
0
1
1
0
1
0
Ganore
4
0
4
4
0
3
1
Pimpalgaon Nipani
3
0
3
3
0
1
2
Shenit
2
0
2
2
0
1
1
Titvi
1
0
1
1
0
0
1
Ambevangan
3
2
1
1
0
1
0
Murshet
1
0
1
1
0
1
0
Panjare
3
0
3
3
0
1
2
Samrad
2
0
2
2
0
1
1
Koltembhe
1
0
1
1
0
0
1
Mutkhel
3
0
3
3
0
1
2
Kalas KH
1
0
1
1
0
0
1
Manoharpur
2
0
2
2
0
0
2
Parkhatpur
1
0
1
1
0
0
1
Washere
1
1
0
0
0
0
0
Belapur
4
2
2
2
0
2
0
Chitalwedhe
1
0
1
1
0
1
0