Shevgaon Report

Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
670
119
551
404
147
170
381
PerennialSeasonable
117
287

Gavwise Report

Taluka Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
Deotakli
9
0
9
2
7
6
3
Joharpur
12
0
12
4
8
2
10
Erandgaon bhagwat
9
1
8
6
2
4
4
Sultanpur kh
7
3
4
3
1
1
3
Awahane kh
2
1
1
0
1
0
1
Barhanpur
7
3
4
4
0
0
4
Majle shahar
15
0
15
13
2
11
4
Shahartakli
6
1
5
3
2
3
2
Sultanpur bk
18
4
14
12
2
9
5
Ranzani
8
0
8
4
4
4
4
Dahigaon ne.
19
3
16
2
14
8
8
Bhavinimgaon
7
2
5
2
3
5
0
Dhorsade
7
2
5
0
5
5
0
Baktapur
3
0
3
1
2
2
1
BHATKUDGAON
19
2
17
8
9
2
15
Khamgaon
3
1
2
0
2
0
2
HINGANGAON NE
5
2
3
1
2
0
3
Nandurvihire
19
0
19
18
1
6
13
Wagholi
14
1
13
11
2
6
7
Wadule kh
16
1
15
11
4
6
9
Awhane bk
9
1
8
7
1
0
8
Akhatwade
12
6
6
5
1
3
3
Dhorjalgaon ne
9
1
8
6
2
2
6
Dhorajgaon she
18
9
9
5
4
1
8
Malegaon she
8
2
6
3
3
0
6
Samangaon
7
2
5
5
0
1
4
Lohegaon
1
0
1
1
0
0
1
Wadule bk
1
1
0
0
0
0
0
Dadegaon
3
0
3
2
1
0
3
Bhaigaon
4
1
3
2
1
1
2
Talani
1
0
1
1
0
1
0
Ghotan
12
7
5
3
2
5
0
Khanapur
1
0
1
0
1
1
0
Khuntefal
2
1
1
1
0
0
1
Erandgaon samsud
13
0
13
10
3
10
3
Tajnapur
4
0
4
3
1
1
3
Bodkhe
2
0
2
2
0
1
1
Dahifal old
6
0
6
6
0
3
3
Dahifal new
4
1
3
3
0
3
0
Thakur Nimgaon
3
2
1
1
0
0
1
Rakhi
2
1
1
0
1
0
1
Sonesangavi
3
0
3
3
0
0
3
Warkhed
5
0
5
4
1
0
5
Hasnapur
2
1
1
1
0
0
1
Mangrul bk
3
1
2
2
0
0
2
Mangrul kd
3
2
1
1
0
0
1
Antarwali bk
8
3
5
5
0
0
5
Belgaon
8
4
4
4
0
0
4
Chapadgaon
6
3
3
3
0
0
3
Thakur Pimpalgaon
4
0
4
4
0
0
4
CHEDECHANDGAON
9
1
8
8
0
2
6
Anatarwali kh
2
1
1
1
0
0
1
Shingori
5
0
5
5
0
0
5
Thate
5
0
5
4
1
0
5
Wadgaon
8
2
6
6
0
1
5
NAJIK BABHULGAON
3
2
1
1
0
0
1
Gadewadi
5
1
4
0
4
2
2
Dahigaon she
8
3
5
5
0
2
3
Khadke
3
0
3
3
0
1
2
Madke
9
1
8
7
1
4
4
Prabhuwadgaon
3
1
2
2
0
0
2
Lakhamapuri
4
2
2
2
0
0
2
Khampimpri old
3
1
2
2
0
0
2
Khampimpri new
3
1
2
2
0
0
2
Pingewadi
3
0
3
3
0
0
3
Sonvihir
2
0
2
2
0
0
2
Bodhegaon
22
2
20
16
4
5
15
Nagalwadi
15
1
14
14
0
4
10
Konoshi
5
1
4
4
0
1
3
Ladjalgaon
37
10
27
25
2
3
24
Golegaon
2
0
2
2
0
1
1
Shekte kh
2
0
2
2
0
0
2
Diwate
4
0
4
4
0
0
4
Adhodi
7
0
7
7
0
2
5
Amarapur
4
2
2
0
2
1
1
Bhagur
4
2
2
1
1
0
2
Warur bk
3
0
3
3
0
0
3
Kharadgaon
10
2
8
8
0
0
8
Salwadgaon
7
1
6
5
1
0
6
Malegaon le
1
0
1
1
0
0
1
Mungi
22
0
22
15
7
12
10
Kambi
12
0
12
5
7
8
4
Gaikwad jalgaon
11
1
10
9
1
2
8
Sukali
6
0
6
6
0
0
6
Shekte bk
4
1
3
3
0
0
3
karhetakali
2
0
2
0
2
2
0
Ranegaon
1
1
0
0
0
0
0
Balam takali
24
0
24
10
14
0
24
Hatgaon
4
0
4
4
0
0
4
Akhegaon Titarfa
13
3
10
8
2
0
10
Vijaipur
4
0
4
1
3
4
0